Home » Připravujeme » Logohrátky

Logohrátky

logodepie_web

Program zaměřený na aktivity rozvíjející schopnosti a dovednosti potřebné pro správný rozvoj řeči. Vhodný jako prevence lehčích poruch řeči, stimulace opožděného vývoje řeči nebo jako doplnění individuální logopedické péče.

Obsah:

  • rozvoj celkových komunikačních schopností a dovedností,
  • rozšiřování slovní zásoby a její praktické užívání,
  • nácvik správného dýchání, artikulace a fonace,
  • rytmizace a melodizace řeči,
  • cvičení jemné a hrubé motoriky,
  • rozvoj sluchového a zrakového vnímání,
  • hravou formou vzájemné propojení všech složek.

Individuální konzultace: Je možné přihlásit děti na individuální konzultaci, kam bude dítě docházet jeden krát za čtrnáct dní po dobu potřeby. Registrace po domluvě s logopedkou Mgr. Petrou Hrančíkovou na phrancikova@gmail.com nebo 608 713 799.

Věk dětí: 3 – 6(7) let

Počet dětí ve skupince: 8 dětí (zajištění individuálního přístupu a zároveň využití motivace kolektivem vrstevníků)

Délka lekce: 45 minut (I. pololetí 11 lekcí, II. pololetí 17 lekcí), výuka probíhá do prosince a května, v lednu a červnu probíhají náhrady

Místo konání: Rodinné Centrum Sokolnice, Masarykova 35

Doprovod na kroužek zajištěn.

Začátek kurzu: 5. října 2016 (po logopedické depistáži ve školce)

Cena:  880 Kč (11 lekcí á 80 Kč) pro RCS, 968 Kč pro nečleny za I. pololetí, 1360 Kč (17 lekcí á 80 Kč) za II. pololetí, 1496 Kč pro nečleny (včetně materiálů a pomůcek) (lze platit čtvrtletně)

Registrace: zde

Lektorka: Mgr. Petra Hrančíková

PetraDSC00569 je klinická logopedka. Ve své praxi se věnuje především dětem, mezi jejími klienty jsou však také dospělí. Po studiu na UP v Olomouci – obor logopedie – působila jako logopedka v dětském logopedickém stacionáři, kde měla možnost získat zkušenosti především se závažnějšími diagnózami (vývojová dysfázie či dysartrie, poruchy sluchu, autismus apod.). V roce 2008 získala atestaci v oboru klinická logopedie. Ani při mateřské dovolené (je maminkou dvou dětí) nepřestala v oboru působit – pracovala pro mateřské centrum, mateřskou školku, vedla také zájmové kroužky. Nyní působí jako klinická logopedka v logopedickém centru. Logopedickou péči individuální i skupinovou (ve formě logopedických programů) rovněž nabízí v rámci soukromého logopedického poradenství. Od letošního roku má ordinaci v Sokolnicích.